Aktuella utbildningar med Per Johan Eckerberg som lärare:

Försäkringsföretagens solvensregler
Två heldagars grundläggande kurs i solvensrätt

 

Datum

2022-04-27 – 2022-04-28

För mer information och anmälan: www.forsakringsforeningen.se

Se filmen för en kort presentation av kursen:

https://youtu.be/6yF1mLsxlc0 

​​

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet 2016 har det blivit tydligt att solvensregelverket är en i grunden rättslig  reglering. Svårigheterna med att närma sig rättsfrågorna i solvensreglerna är dock betydande: För det första har ett stort antal bestämmelser försäkringsmatematiska inslag. För det andra uppgår den samlade textmassan till över 4 000 textsidor och har en mycket komplex struktur. För det tredje finns omfattande brister i regelverket

 

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande och översiktlig insikt i reglerna om solvens och företagsstyrning. Kursen fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Vidare är syftet med kursen att presentera enkla arbetsredskap och metoder som underlättar att hitta rätt i, förstå  och hantera den omfattande djungel av rättsregler som avser företagens solvens och företagsstyrning.

 

Innehåll

  • Introduktion: Översikt, grundläggande begrepp

  • Lagstiftarperspektivet: Rättsakter, förarbeten, genomförande, framtiden Revisorperspektivet: Balansräkning, värdering, offentliggörande, rapportering Aktuarieperspektivet: Risk, försäkringstekniska avsättningar

  • Övergripande regler: Proportionalitet, lämplighet, centrala rörelseregler Pelare I: Investeringar, kapitalbas, kapitalkrav, ORSA, uppdragsavtal Pelare II: Företagsstyrning, centrala funktioner, tillsyn

  • Grupptillsyn: särskilda regler för grupper


Målgrupp

Jurister, aktuarier, revisorer, företagsledning och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn och revision samt aktuariella frågor.

Litteratur

Som kurslitteratur används Solvensregler (2019) av Per Johan Eckerberg. Boken ingår i kursavgiften. 

 

Lärare

Alla medlemmar i Solvensreglers expertpanel föreläser på kursen, dvs.

Gunnar Andersson, fil.dr. matmatisk statistik, författare till Livförsäkringsmatematik

Malin Björkmo, ekon.lic. finansiell ekonomi, expert på governance, tidigare bl.a. områdeschef försäkring vid Finansinspektionen

Viveka Classon, advokat, delägare i Vinge, tidigare chefsjurist på Skandia

Per Johan Eckerberg, advokat, delägare i Vinge, författare till FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler

Fabian Ekeblad, advokat, delägare i Vinge, chef för Vinges expertgrupp Corporate Insurance

Morgan Sandström, aukt. revisor, delägare i PwC, ansvarig för PwC:s expertgrupp Försäkring

Patric Thomsson, jurist, expert försäkringsrätt, huvudsekreterare i Solvens II-utredningen

För mer information och anmälan: www.forsakringsforeningen.se

Diplomprogram för ledare i försäkringsbranschen

En ny unik branschutbildning!
Svenska Försäkringsföreningen genomför en utbildning för specialister och ledare i försäkringsbranschen. Genom att samla viktiga områden för försäkringsbranschen under fyra dagar, med Per Johan Eckerberg och flera andra branschföreträdare med lång erfarenhet som lärare, hoppas SFF bidra till att ytterligare höja kunskapsnivån bland specialister och personer i ledande befattning i försäkringsbranschen. En viktig del i programmet är också att erbjuda en arena för nätverkande i branschen.

Målgrupp/urval
Programmet vänder sig till dig som arbetar som specialist eller ledare och som önskar få bred kunskap för en möjlighet att utvecklas i försäkringsbranschen.

Syfte
Diplomprogrammet syftar till att ge deltagaren en helhetsbild över områden viktiga för försäkringsbranschen samtidigt som deltagaren skaffar sig ett bra nätverk i branschen. Programmet skall utgöra en bra grund för fortsatt förståelse och fortsatt karriärmässig utveckling i försäkringsbranschen. Programmet ger en övergripande introduktion till varje specialområde och ger utrymme för diskussion och frågeställningar.

Omfattning

Programmet omfattar 4 utbildningsdagar, som är förlagda 2 dagar à två tillfällen.

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Företagsintern översiktsutbildning för styrelser med inriktning försäkring, risk, intern kontroll, tillsyn och styrelseansvar
Svenska Försäkringsföreningen erbjuder en unik översiktsutbildning riktad till styrelser i försäkringsföretag.

Beskrivning
Regelverken skärps och ansvaret faller mer och mer blytungt på styrelseledamöterna. Ledamöterna förväntas ha kunskap om försäkringsfrågor, risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten agerar ifrågasättande och kravställande har ökat. Styrelsens ledamöter har mandatet att kräva svar, om och om igen till dess svaret är godtagbart.

Syfte
Genom Svenska Försäkringsföreningens företagsinterna översiktsutbildning inom försäkring, risk, intern kontroll, tillsyn & styrelseansvar" med inriktning sak eller liv får ledamöterna i styrelsen en gemensam bas. Under kursen går vi igenom regelverk, marknaden, prissättning, reservsättning, risk, intern kontroll, tillsyn och det juridiska ansvaret i egenskap av styrelseledamot i ett försäkringsföretag med mera.

Målgrupp

Översiktsutbildningen riktar sig till sak eller livbolagsstyrelser (ej fond). Observera att kursen ej riktar sig till enskilda personer utan endast till hela styrelsesammansättningar.

  • Försäkringsaktiebolag med vinstutdelning eller ej vinstutdelning

  • Ömsesidiga försäkringsbolag.


Upplägg
Utbildningen, med Gunnar Andersson, Malin Björkmo och Per Johan Eckerberg som lärare, syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för styrelsen på ert försäkringsföretag samt öppna upp för frågeställningar och diskussion unika för ert företag. Utbildningen följer en standardiserad mall men viss anpassning i förhållande till det enskilda bolaget och behandlar tre huvudområden:
1. Risk
2. Styrning
3. Ansvar

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Compliance i försäkringsföretag 

- rollen, regelverk, framtid och Solvens II

 

Kursen vänder sig till den som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföreatg och andra intresserade.


Kursen som leds av Malin Björkmo, har ett antal ledande experter som lärare. Kursen ges två gånger per år. Per Johan Eckerberg föreläser om tolkning av Solvens II-regelverket och om metoder.

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Foto_Per_Johan_Eckerberg _ljusare.jpg

Per Johan Eckerberg, Advokat / Partner Advokatfirman Vinge KB, DIRECT LINE +46 (0)10 614 3119, PHONE +46 (0)10 614 3000, MOBILE +46707143119,

FAX +46 (0)10 614 3190, Smålandsgatan 20, Box 1703,

SE-111 87, Stockholm, Sweden perjohan.eckerberg@vinge.se www.vinge.se