top of page
Utbildningar

Utbildningar med Per Johan Eckerberg som lärare:

Försäkringsföretagens solvensregler
Två heldagars kurs i solvensrätt och företagsstyrning

 

Datum

2023-04-25 – 2023-04-26

Läs mer om utbildningen på:  www.forsakringsforeningen.se

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet 2016 har det blivit tydligt att solvensregelverket är en i grunden rättslig  reglering. Svårigheterna med att närma sig rättsfrågorna i solvensreglerna är dock betydande: För det första har ett stort antal bestämmelser försäkringsmatematiska inslag. För det andra uppgår den samlade textmassan till över 4 000 textsidor och har en mycket komplex struktur. För det tredje finns omfattande brister i regelverket

 

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande och översiktlig insikt i reglerna om solvens och företagsstyrning. Kursen fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Vidare är syftet med kursen att presentera enkla arbetsredskap och metoder som underlättar att hitta rätt i, förstå  och hantera den omfattande djungel av rättsregler som avser företagens solvens och företagsstyrning.

 

Innehåll

  • Introduktion: Översikt, grundläggande begrepp

  • Lagstiftarperspektivet: Rättsakter, förarbeten, genomförande, framtiden Revisorperspektivet: Balansräkning, värdering, offentliggörande, rapportering Aktuarieperspektivet: Risk, försäkringstekniska avsättningar

  • Övergripande regler: Proportionalitet, lämplighet, centrala rörelseregler Pelare I: Investeringar, kapitalbas, kapitalkrav, ORSA, uppdragsavtal Pelare II: Företagsstyrning, centrala funktioner, tillsyn

  • Grupptillsyn: särskilda regler för grupper


Målgrupp

Jurister, aktuarier, revisorer, företagsledning och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn och revision samt aktuariella frågor.

Litteratur

Som kurslitteratur används Solvensregler (2019) av Per Johan Eckerberg. Boken ingår i kursavgiften. 

 

Lärare

Alla medlemmar i Solvensreglers expertpanel föreläser på kursen, dvs.

Gunnar Andersson, fil.dr. matmatisk statistik, författare till Livförsäkringsmatematik

Malin Björkmo, ekon.lic. finansiell ekonomi, expert på governance, tidigare bl.a. områdeschef försäkring vid Finansinspektionen

Viveka Classon, advokat, delägare i Vinge, tidigare chefsjurist på Skandia

Per Johan Eckerberg, advokat, delägare i Vinge, författare till FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler

Fabian Ekeblad, advokat, delägare i Vinge, chef för Vinges expertgrupp Corporate Insurance

Morgan Sandström, aukt. revisor, delägare i PwC, ansvarig för PwC:s expertgrupp Försäkring

Patric Thomsson, jurist, expert försäkringsrätt, huvudsekreterare i Solvens II-utredningen

För mer information: www.forsakringsforeningen.se

Compliance i försäkringsföretag 

- rollen, regelverk, framtid och Solvens II

 

Kursen vänder sig till den som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföreatg och andra intresserade.


Kursen som leds av Malin Björkmo, har ett antal ledande experter som lärare. Kursen ges två gånger per år. Per Johan Eckerberg föreläser om tolkning av Solvens II-regelverket och om metoder.

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Foto_Per_Johan_Eckerberg _ljusare.jpg

Per Johan Eckerberg, Advokat / Partner Advokatfirman Vinge KB, DIRECT LINE +46 (0)10 614 3119, PHONE +46 (0)10 614 3000, MOBILE +46707143119,

FAX +46 (0)10 614 3190, Smålandsgatan 20, Box 1703,

SE-111 87, Stockholm, Sweden perjohan.eckerberg@vinge.se www.vinge.se

Film kurs april22
bottom of page