Aktuella utbildningar med Per Johan Eckerberg som lärare:

Försäkringsföretagens solvensregler
Två heldagars grundläggande kurs i solvensrätt
 

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande och översiktlig insikt i solvensregelverket. Kursen fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Vidare är syftet med kursen att presentera enkla arbetsredskap och metoder som underlättar att hitta rätt i, förstå och hantera den omfattande djungel av rättsregler som avser företagens solvens.


Målgrupp

Målgruppen är Jurister, aktuarier, revisorer, företagsledning och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, compliance, aktuariella frågor, riskhantering, finansiering, tillsyn och revision
 

Litteratur

Som kurslitteratur används Solvensregler av Per Johan Eckerberg. Boken ingår i kursavgiften. 

 

Lärare

Alla medlemmar i Solvensreglers expertpanel föreläser på kursen, dvs.

Gunnar Andersson, fil.dr. matmatisk statistik, författare till Livförsäkringsmatematik

Malin Björkmo, ekon.lic. finansiell ekonomi, expert på governance, tidigare bl.a. områdeschef försäkring vid Finansinspektionen

Viveka Classon, advokat, delägare i Vinge, tidigare chefsjurist på Skandia

Per Johan Eckerberg, advokat, delägare i Vinge, författare till FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler

Fabian Ekeblad, advokat, delägare i Vinge, chef för Vinges expertgrupp Corporate Insurance

Morgan Sandström, aukt. revisor, delägare i PwC, ansvarig för PwC:s expertgrupp Försäkring

Patric Thomsson, jurist, expert försäkringsrätt, huvudsekreterare i Solvens II-utredningen

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Diplomprogram för ledare i försäkringsbranschen

En ny unik branschutbildning!
Svenska Försäkringsföreningen genomför en utbildning för specialister och ledare i försäkringsbranschen. Genom att samla viktiga områden för försäkringsbranschen under fyra dagar, med Per Johan Eckerberg och flera andra branschföreträdare med lång erfarenhet som lärare, hoppas SFF bidra till att ytterligare höja kunskapsnivån bland specialister och personer i ledande befattning i försäkringsbranschen. En viktig del i programmet är också att erbjuda en arena för nätverkande i branschen.

Målgrupp/urval
Programmet vänder sig till dig som arbetar som specialist eller ledare och som önskar få bred kunskap för en möjlighet att utvecklas i försäkringsbranschen.

Syfte
Diplomprogrammet syftar till att ge deltagaren en helhetsbild över områden viktiga för försäkringsbranschen samtidigt som deltagaren skaffar sig ett bra nätverk i branschen. Programmet skall utgöra en bra grund för fortsatt förståelse och fortsatt karriärmässig utveckling i försäkringsbranschen. Programmet ger en övergripande introduktion till varje specialområde och ger utrymme för diskussion och frågeställningar.

Omfattning

Programmet omfattar 4 utbildningsdagar, som är förlagda 2 dagar à två tillfällen.

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Företagsintern översiktsutbildning för styrelser med inriktning försäkring, risk, intern kontroll, tillsyn och styrelseansvar
Svenska Försäkringsföreningen erbjuder en unik översiktsutbildning riktad till styrelser i försäkringsföretag.

Beskrivning
Regelverken skärps och ansvaret faller mer och mer blytungt på styrelseledamöterna. Ledamöterna förväntas ha kunskap om försäkringsfrågor, risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten agerar ifrågasättande och kravställande har ökat. Styrelsens ledamöter har mandatet att kräva svar, om och om igen till dess svaret är godtagbart.

Syfte
Genom Svenska Försäkringsföreningens företagsinterna översiktsutbildning inom försäkring, risk, intern kontroll, tillsyn & styrelseansvar" med inriktning sak eller liv får ledamöterna i styrelsen en gemensam bas. Under kursen går vi igenom regelverk, marknaden, prissättning, reservsättning, risk, intern kontroll, tillsyn och det juridiska ansvaret i egenskap av styrelseledamot i ett försäkringsföretag med mera.

Målgrupp

Översiktsutbildningen riktar sig till sak eller livbolagsstyrelser (ej fond). Observera att kursen ej riktar sig till enskilda personer utan endast till hela styrelsesammansättningar.

  • Försäkringsaktiebolag med vinstutdelning eller ej vinstutdelning

  • Ömsesidiga försäkringsbolag.


Upplägg
Utbildningen, med Gunnar Andersson, Malin Björkmo och Per Johan Eckerberg som lärare, syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för styrelsen på ert försäkringsföretag samt öppna upp för frågeställningar och diskussion unika för ert företag. Utbildningen följer en standardiserad mall men viss anpassning i förhållande till det enskilda bolaget och behandlar tre huvudområden:
1. Risk
2. Styrning
3. Ansvar

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Compliance i försäkringsföretag 

- rollen, regelverk, framtid och Solvens II

 

Kursen vänder sig till den som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföreatg och andra intresserade.


Kursen som leds av Malin Björkmo, har ett antal ledande experter som lärare. Kursen ges två gånger per år. Per Johan Eckerberg föreläser om tolkning av Solvens II-regelverket och om metoder.

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Per Johan Eckerberg, Advokat / Partner Advokatfirman Vinge KB, DIRECT LINE +46 (0)10 614 3119, PHONE +46 (0)10 614 3000, MOBILE +46707143119,

FAX +46 (0)10 614 3190, Smålandsgatan 20, Box 1703,

SE-111 87, Stockholm, Sweden perjohan.eckerberg@vinge.se www.vinge.se

Kontakta oss om du har frågor om våra böcker och utbildningar

© 2020   Scandinavian RE Production AB
Box 4012, 131 04 Nacka, tel 070-655 36 38
siv.karlin@scandinavianreproduction.se

Webbdesign: Länk Grafisk Formgivning & Illustration

Integritetspolicy-GDPR