Aktuella utbildningar med
Per Johan Eckerberg som lärare:

Diplomprogram för ledare i försäkringsbranschen

En ny unik branschutbildning!
Svenska Försäkringsföreningen genomför en utbildning för specialister och ledare i försäkringsbranschen. Genom att samla viktiga områden för försäkringsbranschen under fyra dagar, med Per Johan Eckerberg och flera andra branschföreträdare med lång erfarenhet som lärare, hoppas SFF bidra till att ytterligare höja kunskapsnivån bland specialister och personer i ledande befattning i försäkringsbranschen. En viktig del i programmet är också att erbjuda en arena för nätverkande i branschen.

Målgrupp/urval
Programmet vänder sig till dig som arbetar som specialist eller ledare och som önskar få bred kunskap för en möjlighet att utvecklas i försäkringsbranschen.

Syfte
Diplomprogrammet syftar till att ge deltagaren en helhetsbild över områden viktiga för försäkringsbranschen samtidigt som deltagaren skaffar sig ett bra nätverk i branschen. Programmet skall utgöra en bra grund för fortsatt förståelse och fortsatt karriärmässig utveckling i försäkringsbranschen. Programmet ger en övergripande introduktion till varje specialområde och ger utrymme för diskussion och frågeställningar.

Omfattning
Programmet omfattar 4 utbildningsdagar, som är förlagda 2 dagar à två tillfällen.

Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Företagsintern översiktsutbildning för styrelser med inriktning försäkring, risk, intern kontroll, tillsyn och styrelseansvar
Svenska Försäkringsföreningen erbjuder en unik översiktsutbildning riktad till styrelser i försäkringsföretag.

Beskrivning
Regelverken skärps och ansvaret faller mer och mer blytungt på styrelseledamöterna. Ledamöterna förväntas ha kunskap om försäkringsfrågor, risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten agerar ifrågasättande och kravställande har ökat. Styrelsens ledamöter har mandatet att kräva svar, om och om igen till dess svaret är godtagbart.

Syfte
Genom Svenska Försäkringsföreningens företagsinterna översiktsutbildning inom försäkring, risk, intern kontroll, tillsyn & styrelseansvar" med inriktning sak eller liv får ledamöterna i styrelsen en gemensam bas. Under kursen går vi igenom regelverk, marknaden, prissättning, reservsättning, risk, intern kontroll, tillsyn och det juridiska ansvaret i egenskap av styrelseledamot i ett försäkringsföretag med mera.

Målgrupp
Översiktsutbildningen riktar sig till sak eller livbolagsstyrelser (ej fond). Observera att kursen ej riktar sig till enskilda personer utan endast till hela styrelsesammansättningar.

  • Försäkringsaktiebolag med vinstutdelning eller ej vinstutdelning
  • Ömsesidiga försäkringsbolag.


Upplägg
Utbildningen, med Gunnar Andersson, Malin Björkmo och Per Johan Eckerberg som lärare, syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för styrelsen på ert försäkringsföretag samt öppna upp för frågeställningar och diskussion unika för ert företag. Utbildningen följer en standardiserad mall men viss anpassning i förhållande till det enskilda bolaget och behandlar tre huvudområden:
1. Risk
2. Styrning
3. Ansvar

Läs  mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Compliance i försäkringsföretag
-rollen, regelverk, framtid och Solvens II

Kursen vänder sig till den som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföreatg och andra intresserade.
Kursen som leds av Malin Björkmo, har ett antal ledande experter som lärare. Kursen ges två gånger per år. Per Johan Eckerberg föreläser om tolkning av Solvens II-regelverket och om metoder. Läs mer om utbildningen på www.forsakringsforeningen.se

Per Johan Eckerberg