top of page
Expertpanelerna
 
Expertpanelen Solvensregler

Solvensregler har granskats av en panel av framstående experter inom det solvensrättsliga området. I expertpanelen ingår:

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson är Fil. Dr. i matematisk statistik och har över 35 års erfarenhet inom försäkringsbranschen. Gunnar är ägare till samt vd för ActStrats AB. Gunnar är vidare ordförande i OMBEA AB. Gunnar föreläser sedan 15 år tillbaka i livförsäkringsmatematik vid Stockholms universitet. Bland tidigare positioner kan nämnas gästprofessor vid Claremont Graduate School, CA, USA, adjungerad professor i matematisk statistik vid KTH, ordförande i Försäkringstekniska forskningsnämnden samt ordförande i Cefin. Gunnar har även varit vd i Nordea Liv och KP samt vice vd i Folksam. Gunnar har också varit aktiv i ett antal arbetsgrupper inom försäkring i Bryssel och Frankfurt. Gunnar är författare till standardverket Livförsäkringsmatematik.

Malin Björkmo
Malin Björkmo är expert inom governance och kapitalförvaltning. Hon arbetar som rådgivare till ledningar och styrelser i företag under finansiell reglering, med betoning på försäkring. Hon är också vice ordförande i Försäkringsdistributionsmarknadens Disciplinnämnd och i Kärnavfallsfondens styrelse samt styrelseledamot i Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Trygg-Stiftelsen. Malin är ekon.lic. i finansiell ekonomi och har tidigare bl.a. varit departementsråd på finansdepartementet, kapitalförvaltningschef på Skandia Liv, chef för enheten statligt ägande på näringsdepartementet samt chef över området Försäkring, fond och försäkringsförmedling vid Finansinspektionen. 

Viveka Classon
Viveka Classon är delägare i Advokatfirman Vinge och har en lång erfarenhet som bolagsjurist på Skandia, varav två år som CRO och Head of Risk and Compliance samt sju år som Skandias chefsjurist.

Fabian Ekeblad
Fabian Ekeblad är delägare i Advokatfirman Vinge och chef för Vinges Corporate Insurance-grupp. Fabian har en lång erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor inom hela det finansiella tjänsteområdet. Sedan 2011 leder Fabian Vinges försäkringsrättsarbete och rankas av flera institut (Chambers, Legal 500, Euromoney, Who’s Who m.fl.) som en av Sveriges ledande experter på försäkringsrätt.


Morgan Sandström
Morgan Sandström är delägare i PwC, auktoriserad revisor samt av FAR licensierad revisor i finansiella företag. Morgan är ledamot i FAR:s specialistgrupp för finansiella företag och har arbetat som revisor och rådgivare mot företag i försäkringsbranschen de senaste 15 åren.


Patric Thomsson

Patric Thomsson är jurist och arbetar som expert och rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör finansmarknadsregleringen. Patric har ett förflutet på bl.a. Svensk Försäkring, Finansdepartementet och PPM. Han var sekreterare i Solvens II-utredningen och i Tjänstepensionsföretagsutredningen. Han är ledamot i Försäkringsdistributionsmarknadens Disciplinnämnd.

Expertpanelen FörsäkringsrörelseManualen 2014

FörsäkringsrörelseManualen har granskats av en expertpanel. I expertpanelen ingår:
 
Lena Friman Blomgren
Lena Friman Blomgren är förbundsjurist på Försäkringsförbundet. Lena har lång erfarenhet av försäkringsföretagens  regelverksfrågor från många års tjänstgöring vid Finansinspektionen  och Finansdepartementet. Lena har även varit expert och sekreterare i Försäkringsföretagsutredningen (SOU 2006:55).
 
Bo Lundgren
Bo Lundgren var tidigare chefsjurist hos Dina Försäkringar. Bo har under många år varit enhetschef vid Finansinspektionen. På meritlistan finns även att Bo har varit expert och sekreterare i Försäkringsverksamhetskommittén (SOU 1983:5 och 1987:58), föredragande i Regeringsrätten samt generalsekreterare för Svenska Försäkringsmäklares Förening.

Peter Morawetz
Peter Morawetz, som avled 2020, var advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han arbetade med försäkringsrelaterade transaktioner, kommersiella avtal och försäkringsbolagsrättsliga frågor i mer än 25 år. Förmodligen har Peter biträtt vid fler företagsöverlåtelser inom försäkringsbranschen än någon annan advokat i Sverige. Peter rankades av flera institut som en av Sveriges ledande försäkringsjurister.
 
Erik Nerep
Erik Nerep är sedan 1992 professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm, där Erik bl.a. är kursansvarig för utbildning om aktiebolags organisation och ledning. För försäkringsbranschen är Erik känd som en ofta anlitad sakkunnig och föreläsare i associationsrättsliga frågor. För en bredare publik är Erik känd genom en stor mängd artiklar och böcker, kanske främst som författare, tillsammans med professor Per Samuelsson, till standardverket Aktiebolagslagen en lagkommentar.
 
Håkan Wunderman

Håkan Wunderman har en gedigen erfarenhet av försäkringsjuridik efter ett helt yrkesliv vid Försäkringsinspektionen och Finansinspektionen. Håkan har erhållit många tunga uppdrag inom försäkringsrörelseområdet. Bl. a. kan nämnas att Håkan har varit expert i Försäkringsrättskommittén (SOU 1989:88), särskild utredare av frågan om koncession för försäkringssammanslutningar (SOU 1992:5), särskild utredare i översynen av lagstiftningen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige (SOU 1996:77) och särskild utredare i Försäkringsföreningsutredningen (SOU 1998:82). Håkan var även medförfattare till klassikern Försäkringsrörelselagen med kommentarer.

 

bottom of page