top of page

Paketpris på böckerna!

Paketpris Uppst_Regel_Solv 12okt21.png

2019 publicerades Solvensregler – en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler. Sedan kom det perfekta komplementet 2020; Solvensregler Regelöversikten – en översikt över försäkringsföretagens solvensregler.

 

Solvensregler Regelöversikten ger ett helikopterperspektiv på försäkringsföretagens solvensregler, förarbetena, tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet.

 

Solvensregler Regelöversikten innehåller:

  • En regelöversikt

  • En förarbetsguide

  • En översikt över FI:s tillsynspraxis och

  • Korsreferenstabeller mellan nya och gamla regler

 

Solvensregler Regelöversikten ger svar på bl.a. följande frågor:

  • Vilka är de relevanta reglerna för en viss företagstyp eller situation?

  • Var hittar jag de relevanta förarbetena?

  • Hur har FI tillämpat solvensreglerna?

  • Vilka nya och gamla regler motsvarar eller ersätter varandra?

 

Solvensregler Regelöversikten är en del i skriftserien FörsäkringsrörelseManualen.

Om författaren Per Johan Eckerberg

 

Bokens författare Per Johan Eckerberg är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han har arbetat som juridisk rådgivare till företag i försäkringsbranschen under mer än 30 år. Per Johan är även författare till FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler. Till sin hjälp har han haft en expertpanel.

 

Mer om Advokat Per Johan Eckerberg

Expertpanelerna

”Per Johan Eckerbergs bok är avsedd att vara en praktisk handledning för dem som har att tränga igenom det mycket omfattande och komplexa solvensregelverket.
Genom sin systematiska, tabellvisa genomgång av alla olika slags normer kommer boken med all säkerhet att på ett mycket förtjänstfullt sätt fylla sitt syfte”

 

Johan Lundström, chefsjurist Svensk Försäkring (om Solvensregler Regelöversikten)

”Inte bara är den pedagogisk och en helt outstanding manual
för att (ganska) snabbt hitta ledning och kunskap.
Den känns så gedigen och pålitligt genomarbetad.
Och dessutom – så mycket humor!”

 

Isabella Hugosson, advokat, Dahlgren & Partners, tidigare chefsjurist Bliwa (om Solvensregler)

solvensregler_paketpris28juni21.jpg

Solvensregler Regelöversikten är ett
perfekt komplement till Solvensregler

 

Beställ enkelt båda böckerna här, nedan finns också mer
information och du kan provläsa.

Solvensregler

 

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler. Nu är den första delen publicerad: Solvensregler.

Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.

Boken, som lägger stor tyngd vid kraven på företagsstyrning, ger svar på bl.a. följande frågor:

• Vad går solvensreglerna ut på?

• Var hittar jag de relevanta reglerna?

• Hur ska reglerna tolkas? 

• Vilka är de relevanta förarbetena?

• Vad gäller utöver solvensreglerna?

• Vilka är de ”hårda” – kvantitativa – kraven?

• Vilka är de ”principbaserade” – kvalitativa – kraven?

• Vad ska man offentliggöra och när?

• Vad ska man rapportera om och när?

• Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?

• Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?

 Syftet Solvensregler är att vara ett redskap – en manual – inte endast för jurister och styrelseledamöter
som vill återta förlorad mark, utan för alla som arbetar med försäkringsföretagens aktuariella frågor, företagsstyrning, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn samt redovisning och revision.  

4parad.png
Skriftserien FörsäkringsrörelseManualen

 

Den senaste upplagan av samlingsvolymen FörsäkringsrörelseManualen utkom 2014. I och med genomförandet av Solvens II-direktivet, är det dock inte längre meningsfullt att sammanställa all reglering i en och samma volym. FörsäkringsrörelseManualen utges därför fortsättningsvis som en skriftserie. Solvensregler är den första delen i denna skriftserie. Avsikten är att småningom komplettera serien med ytterligare två separata delar; Rörelseregler och Bolagsregler.

Så här fungerar FörsäkringsrörelseManualen

Solvensregler

Solvensregler är en schematisk och kortfattad översikt över solvensregelverket. Den fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Till stor del består Solvensregler därför av checklistor, tabeller, sammanfattningar och ett stort antal hänvisningar till andra källor. Skriften är alltså inte en lagkommentar i vanlig mening. Förhoppningsvis kan den istället vara ett, av flera, verktyg för att lösa solvensrelaterade problem.

Så här fungerar Solvensregler

Bakgrund

 

Solvensregler för försäkringsföretag är inte ett nytt rättsområde. Redan 1903 års lag om försäkringsrörelse innehöll solvensregler. Många i försäkringsbranschen, i synnerhet försäkringsjurister, duckar gärna för de solvensrelaterade frågorna. Med lättnad har man överlåtit dem till branschens skickliga aktuarier och revisorer. I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har det dock blivit tydligare att solvensregelverket är en i grunden rättslig reglering. De tidigare, fåtaliga och enkla kvantitativa solvensreglerna (s.k. box-ticking) har kompletterats, visserligen med ett stort antal nya kvantitativa regler, men dessutom med ett antal principbaserade, kvalitativa normer. Vidare har detta komplexa regelverk baserats på, och i många avseenden vävts samman med, en associationsrätten närstående särreglering om företagsstyrning. Dessutom finns anledning att beakta att 2010 års försäkringsrörelselag innebar att aktuariens särskilda s.k. organansvar upphörde. Även om aktuariefunktionen är en av försäkringsföretagets centrala funktioner, bär styrelsen numera det yttersta ansvaret för alla solvensrelaterade frågor.

Syfte

 

Sammanfattningsvis finns det flera goda skäl att sluta ducka för de solvensrelaterade rättsfrågorna. Syftet med denna bok, Solvensregler, är att vara ett redskap – en manual – inte endast för jurister och styrelseledamöter som vill återta förlorad mark, utan för alla som arbetar med försäkringsföretagens aktuariella frågor, företagsstyrning, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn samt redovisning och revision. Det är dock inte helt enkelt:

För det första har ett stort antal bestämmelser i Solvens II-regelverket betydande försäkringsmatematiska inslag. I Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers har Arne Sandström belyst regelverket ur försäkringsmatematisk synvinkel. Solvensregler belyser regelverket ur rättslig synvinkel. Förhoppningsvis kan Solvensregler därigenom utgöra ett bidrag till ökad förståelse och en grund för ett närmare samarbete mellan aktuarier och jurister.

För det andra uppgår den samlade textmassan i solvensregelverket för försäkringsföretag till närmare 4 000 textsidor. Denna överväldigande omfattning av regler kan få även den mest rutinerade jurist att känna viss tvekan, för att inte säga svindel, vid tanken på att beträda rättsområdet. Britta Behrendt Jonsson har i sin avhandling The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups med tydlighet visat att inte endast omfattningen, utan även komplexiteten har ökat markant. Syftet med Solvensregler är därför att vara ett enkelt arbetsredskap - en bruksanvisning – som underlättar, inte endast för jurister, utan för alla som arbetar med och i försäkringsföretag, att hitta rätt i – och förstå – den omfattande djungel av rättsregler som avser företagens solvens. Förhoppningsvis kan den därigenom utgöra en grund för samarbete mellan jurister och experter inom många områden, samt även underlätta och inspirera till ytterligare rättsvetenskaplig forskning inom försäkringsnäringsrätten.

För det tredje, vilket framgår av ett antal av kommentarerna på de följande sidorna, finns skäl att rikta viss kritik mot solvensregelverket, inte minst mot EU:s översättning av Solvens II-direktivet och Solvens II-förordningen till svenska men även mot Sveriges genomförande av direktivet. Bokens utgångspunkt har huvudsakligen varit att beskriva hur direktivet har genomförts i svensk rätt. Metoden för genomförandet – omformulering i lag (FRL) eller föreskrift (FFFS) av större delen av direktivet – har lett till att ytterligare två omfattande lager av normer har lagts ovanpå den redan omfattande och direkt bindande EU-rättsliga regleringen. Det är tveksamt om detta har underlättat tillämpningen av regelverket. Syftet med Solvensregler är att hjälpa läsaren att navigera mellan blindskären av överlappande och motstridiga regler och bristande språklig stringens.

”It takes a lot of courage to write a book on insurance solvency regulation. Per Johan Eckerberg has managed this formidable task very expertly”

 

Karel Van Hulle, professor, “the Father of Solvency II”

bottom of page